Oporezivanje prometa usluge u slučaju kada obveznik koji nije u PDV zaključi ugovor sa klijentom, a nakon zaključenja ugovora postane obveznik PDV.

Oporezivanje prometa usluge obuke za vozača u slučaju kada lice koje nije obveznik PDV zaključi ugovor sa kandidatom o pružanju usluge obuke za vozača, kojim je predviđena ukupna naknada za tu uslugu u određenom iznosu, pa posle zaključenja tog ugovora postane obveznik PDV zbog ostvarivanja ukupnog prometa u iznosu većem od 8.000.000 dinara u prethodnih…

Odlaganje plaćanja dugovanog poreza poreskom obvezniku – preduzetniku

Odlaganje plaćanja dugovanog poreza poreskom obvezniku – preduzetniku Sa stanovišta Zakona o porezu na dohodak građana Obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti je fizičko lice koje ostvaruje prihode obavljanjem delatnosti iz člana 31. ovog zakona (član 32. stav 1. ZPDG). Obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti, saglasno odredbi člana 32. stav 2. ZPDG…

Oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvrđeni prihod.

Oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvrđeni prihod! (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 07-00-71/2020-04 od 27.02.2020. god.) Sa stanovišta Zakona o porezu na dohodak građana Odredbom člana 31. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana (,,Službeni glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 80/02 − dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 − ispravka, 31/09,…

Poreski tretman prihoda koje ostvari fizičko lice (nerezident) po osnovu radnog angažovanja u realizaciju projekta finansiranog iz IPA fondova EU.

Poreski tretman prihoda koje ostvari fizičko lice – državljanin SAD po osnovu radnog angažovanja kao stručnjak uključen u realizaciju projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“, finansiranog iz IPA fondova Evropske unije, koji privremeno boravi na teritoriji Republike Srbije i registrovan je kao preduzetnik (da bi se omogućio odgovarajući način plaćanja za pružene ekspertske usluge). (Mišljenje…

Objavljeni su novi pravilnici iz oblasti računovodstva.

U Službenom glasniku objavljeni su novi pravilnici iz oblasti računovodstva. Reč je o pravilnicima: 1. Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike; 2. Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca Statistički izveštaj za privredna društva, zadruge i preduzetnike; 3. Pravilnik…

Poreski tretman prenosa prava svojine na nepokretnosti ili upotrebljavanog putničkog vozila na osnovu akta koji fizičko lice − advokat zaključi sa samim sobom kao fizičkim licem

Poreski tretman prenosa prava svojine na nepokretnosti ili upotrebljavanog putničkog motornog vozila na osnovu akta koji fizičko lice − advokat zaključi sa samim sobom kao fizičkim licem, odnosno prenosa, uz naknadu, koji se vrši sa advokatskog ortačkog društva na fizičko lice – advokata Sa aspekta Zakona o porezima na imovinu Odredbom člana 23. stav 1.…

Da li naknada za promet usluge koje domaće lice ostvari za uslugu pruženu putem interneta, ulazi u ukupan promet za svrhu evidentiranja i plaćanja PDV

Da li se u iznos ukupnog prometa za svrhu evidentiranja za obavezu plaćanja PDV domaćeg lica uračunava iznos naknade koji je domaće lice ostvarilo, odnosno koji treba da ostvari za promet usluga koje se odnose na tehničku podršku putem telefona ili interneta pruženih stranom licu?   U iznos ukupnog prometa za svrhu evidentiranja za obavezu…

Poreski tretman prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji vrši obveznik PDV drugom obvezniku PDV

Poreski tretman prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji vrši obveznik PDV drugom obvezniku PDV na osnovu ugovora zaključenog 2018. godine, pri čemu je obveznik PDV − primalac predmetnih dobara i usluga izvršio plaćanje obvezniku PDV − isporučiocu pre izvršenog prometa.   U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost (,,Službeni glasnik RS“,…