Poreski tretman prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji vrši obveznik PDV drugom obvezniku PDV

Poreski tretman prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji vrši obveznik PDV drugom obvezniku PDV na osnovu ugovora zaključenog 2018. godine, pri čemu je obveznik PDV − primalac predmetnih dobara i usluga izvršio plaćanje obvezniku PDV − isporučiocu pre izvršenog prometa.   U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost (,,Službeni glasnik RS“,…