Povraćaj pogrešno plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Odredbama člana 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisano je da se ZPPPA primenjuje na sve javne prihode koje naplaćuje Poreska uprava (uključujući i doprinose za obavezno socijalno osiguranje), ako drugim poreskim zakonom nije drukčije uređeno. ZPPPA se primenjuje i na kamate po osnovu dospelog, a neplaćenog poreza i troškove postupka prinudne naplate…