Sekundarna poreska obaveza kao dodatno obezbeđenje da će dospela obaveza biti namirena

Sekundarna poreska obaveza je obaveza zakonom propisanih lica za dospelu poresku obavezu drugog poreskog obveznika i predstavlja dodatno obezbeđenje da će dospela poreska obaveza biti namirena, ukoliko ni prinudna naplata ne obezbedi realizaciju tog poreskog potraživanja. Sekundarna poreska obaveza iz člana 31. stav 2. tačka 2) ZPPPA odnosi na lica (nezavisno od toga da li…

Povraćaj pogrešno plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Odredbama člana 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisano je da se ZPPPA primenjuje na sve javne prihode koje naplaćuje Poreska uprava (uključujući i doprinose za obavezno socijalno osiguranje), ako drugim poreskim zakonom nije drukčije uređeno. ZPPPA se primenjuje i na kamate po osnovu dospelog, a neplaćenog poreza i troškove postupka prinudne naplate…

Test samostalnosti preduzetnika u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana

Poreski tretman naknade isplaćene fizičkom licu − preduzetniku koji obavlja samostalnu delatnost radom za jednog nalogodavca. Saglasno odredbama čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana, porez na dohodak građana plaćaju fizička lica, na prihode iz svih izvora, sem onih koji su izuzeti od oporezivanja, odnosno koji su oslobođeni od plaćanja poreza ovim…

Određivanje osnovice za obračun PDV u slučaju kada obveznik PDV nabavi dobra po određenoj ceni, čiji promet usled opravdanih razloga izvrši po ceni značajno nižoj od nabavne

Osnovica za obračunavanje PDV u slučaju kada obveznik PDV koji je nabavio smrznuta dobra po određenoj ceni i izvršio njihovo skladištenje u hladnjači u velikim paketima, posle čega je došlo do kvara na hladnjači koji je doveo do toga da se dobra ne mogu pakovati u određene manje pakete bez dodatnih troškova, izvrši promet tih…

Poreski dužnik za promet dobara i usluga kada obveznik PDV − podizvođač drugom obvezniku PDV − izvođaču vrši promet na osnovu ugovora čiji je predmet izvođenje građevinskih radova

Ko je poreski dužnik za promet kada obveznik PDV − podizvođač drugom obvezniku PDV − izvođaču vrši promet dobara na osnovu ugovora čiji je predmet izvođenje kompleksa građevinsko-montažnih radova u okviru izgradnje donjeg stroja pruge, drumskih puteva, mostova, potpornih zidova, zidova za zaštitu od buke i dr, pri čemu se realizacija predmetnog prometa sastoji od…

Pravo na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava kod kupovine prvog stana kada kupac na dan kupovine nije imao prebivalište u Republici Srbiji

Da li se ostvaruje pravo na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava kod kupovine prvog stana kada kupac na dan kupovine prvog stana nije imao prebivalište u Republici Srbiji? Prema odredbi člana 31a stav 1. Zakona, porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se na prenos prava svojine na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi,…

Poreski tretman prometa usluga smeštaja i ishrane dece predškolskog i školskog uzrasta, u okviru realizacije programa nastave u prirodi, koji vrši obveznik PDV

Poreski tretman prometa usluga smeštaja i ishrane dece predškolskog i školskog uzrasta u objektu na Kopaoniku, u okviru realizacije programa nastave u prirodi, koji vrši obveznik PDV. U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, na promet usluga smeštaja i ishrane učenika i studenata u školskim i studentskim domovima ili sličnim ustanovama, kao i…