Oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvrđeni prihod.

Oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvrđeni prihod! (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 07-00-71/2020-04 od 27.02.2020. god.) Sa stanovišta Zakona o porezu na dohodak građana Odredbom člana 31. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana (,,Službeni glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 80/02 − dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 − ispravka, 31/09,…

Poreski tretman prihoda koje ostvari fizičko lice (nerezident) po osnovu radnog angažovanja u realizaciju projekta finansiranog iz IPA fondova EU.

Poreski tretman prihoda koje ostvari fizičko lice – državljanin SAD po osnovu radnog angažovanja kao stručnjak uključen u realizaciju projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“, finansiranog iz IPA fondova Evropske unije, koji privremeno boravi na teritoriji Republike Srbije i registrovan je kao preduzetnik (da bi se omogućio odgovarajući način plaćanja za pružene ekspertske usluge). (Mišljenje…

Objavljeni su novi pravilnici iz oblasti računovodstva.

U Službenom glasniku objavljeni su novi pravilnici iz oblasti računovodstva. Reč je o pravilnicima: 1. Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike; 2. Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca Statistički izveštaj za privredna društva, zadruge i preduzetnike; 3. Pravilnik…

Poreski tretman prenosa prava svojine na nepokretnosti ili upotrebljavanog putničkog vozila na osnovu akta koji fizičko lice − advokat zaključi sa samim sobom kao fizičkim licem

Poreski tretman prenosa prava svojine na nepokretnosti ili upotrebljavanog putničkog motornog vozila na osnovu akta koji fizičko lice − advokat zaključi sa samim sobom kao fizičkim licem, odnosno prenosa, uz naknadu, koji se vrši sa advokatskog ortačkog društva na fizičko lice – advokata Sa aspekta Zakona o porezima na imovinu Odredbom člana 23. stav 1.…

Da li naknada za promet usluge koje domaće lice ostvari za uslugu pruženu putem interneta, ulazi u ukupan promet za svrhu evidentiranja i plaćanja PDV

Da li se u iznos ukupnog prometa za svrhu evidentiranja za obavezu plaćanja PDV domaćeg lica uračunava iznos naknade koji je domaće lice ostvarilo, odnosno koji treba da ostvari za promet usluga koje se odnose na tehničku podršku putem telefona ili interneta pruženih stranom licu?   U iznos ukupnog prometa za svrhu evidentiranja za obavezu…

Poreski tretman prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji vrši obveznik PDV drugom obvezniku PDV

Poreski tretman prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji vrši obveznik PDV drugom obvezniku PDV na osnovu ugovora zaključenog 2018. godine, pri čemu je obveznik PDV − primalac predmetnih dobara i usluga izvršio plaćanje obvezniku PDV − isporučiocu pre izvršenog prometa.   U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost (,,Službeni glasnik RS“,…

Šta se smatra prometom iz oblasti građevinarstva u slučaju: isporuke kuhinjskih elemenata, isporuke polica, isporuke sa montažom vrata, sitnih popravki…

Šta se smatra prometom iz oblasti građevinarstva u slučaju:  – isporuke kuhinjskih elemenata, sa ugradnjom; – isporuke polica, odbojnih daski i maski namenjenih prikrivanju radijatora, cevi itd, sa ugradnjom; – isporuke sa montažom vrata − frontova za kuhinjske elemente i reparaciju, odnosno popravke kreveta, stolova, stolica i drugog nameštaja; – isporuke sa ugradnjom baterije −…

Povraćaj pdv-a fizičkim licima na robu u inostranstvu na osnovu ugovora sa stranim pravnim licem u Irskoj

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1094/2019-04 od 24.02.2020. god.) Poreski tretman prometa usluga u slučaju kada obveznik PDV, na osnovu ugovora sa stranim licem čije je sedište u Irskoj i koje se bavi povraćajem PDV stranim putnicima za robu kupljenu u inostranstvu, u ime i za račun tog stranog lica, na osnovu odgovarajuće dokumentacije, izvrši povraćaj…

Poreski tretman ustupanja naslednog dela u ostavinskom postupku, tretman ustupanja nepokretnosti na osnovu ugovora o ustupanju i na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju. Tretman poreza na kapitalni dobitak.

Poreski tretman ustupanja naslednog dela koji brat učini sestri u ostavinskom postupku, prenosa bez naknade prava na nepokretnosti koji otac učini kćeri po osnovu ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života, prenosa nepokretnosti sa oca na kćer po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju, kao i da li se plaća porez na kapitalni dobitak ako…