Poreski tretman prenosa prava svojine na nepokretnosti ili upotrebljavanog putničkog vozila na osnovu akta koji fizičko lice − advokat zaključi sa samim sobom kao fizičkim licem

Poreski tretman prenosa prava svojine na nepokretnosti ili upotrebljavanog putničkog motornog vozila na osnovu akta koji fizičko lice − advokat zaključi sa samim sobom kao fizičkim licem, odnosno prenosa, uz naknadu, koji se vrši sa advokatskog ortačkog društva na fizičko lice – advokata Sa aspekta Zakona o porezima na imovinu Odredbom člana 23. stav 1.…

Da li naknada za promet usluge koje domaće lice ostvari za uslugu pruženu putem interneta, ulazi u ukupan promet za svrhu evidentiranja i plaćanja PDV

Da li se u iznos ukupnog prometa za svrhu evidentiranja za obavezu plaćanja PDV domaćeg lica uračunava iznos naknade koji je domaće lice ostvarilo, odnosno koji treba da ostvari za promet usluga koje se odnose na tehničku podršku putem telefona ili interneta pruženih stranom licu?   U iznos ukupnog prometa za svrhu evidentiranja za obavezu…

Poreski tretman prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji vrši obveznik PDV drugom obvezniku PDV

Poreski tretman prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji vrši obveznik PDV drugom obvezniku PDV na osnovu ugovora zaključenog 2018. godine, pri čemu je obveznik PDV − primalac predmetnih dobara i usluga izvršio plaćanje obvezniku PDV − isporučiocu pre izvršenog prometa.   U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost (,,Službeni glasnik RS“,…

Šta se smatra prometom iz oblasti građevinarstva u slučaju: isporuke kuhinjskih elemenata, isporuke polica, isporuke sa montažom vrata, sitnih popravki…

Šta se smatra prometom iz oblasti građevinarstva u slučaju:  – isporuke kuhinjskih elemenata, sa ugradnjom; – isporuke polica, odbojnih daski i maski namenjenih prikrivanju radijatora, cevi itd, sa ugradnjom; – isporuke sa montažom vrata − frontova za kuhinjske elemente i reparaciju, odnosno popravke kreveta, stolova, stolica i drugog nameštaja; – isporuke sa ugradnjom baterije −…

Pravo na odbitak prethodnog poreza

Zakonom o porezu na dodatnu vrednost propisani su uslovi za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza. Opšti uslov za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza je da obveznik PDV dobra ili usluge koristi za obavljanje delatnosti. Postoje izuzeci za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza. Član 29. stav 1. Zakona o PDV definisano je za…

Pravo na odbitak prethodnog poreza pri nabavci hrane i pića za zaposlene

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu izdataka za ishranu, uključujući i piće, zaposlenih, odnosno drugih radno angažovanih lica, osim izdataka za ishranu, uključujući i piće, tih lica u ugostiteljskim objektima obveznika kada obveznik po tom osnovu naplaćuje naknadu. Obveznik PDV koji nabavlja hranu i…