Test samostalnosti preduzetnika u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana

Poreski tretman naknade isplaćene fizičkom licu − preduzetniku koji obavlja samostalnu delatnost radom za jednog nalogodavca. Saglasno odredbama čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana, porez na dohodak građana plaćaju fizička lica, na prihode iz svih izvora, sem onih koji su izuzeti od oporezivanja, odnosno koji su oslobođeni od plaćanja poreza ovim…

Odlaganje plaćanja dugovanog poreza poreskom obvezniku – preduzetniku

Odlaganje plaćanja dugovanog poreza poreskom obvezniku – preduzetniku Sa stanovišta Zakona o porezu na dohodak građana Obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti je fizičko lice koje ostvaruje prihode obavljanjem delatnosti iz člana 31. ovog zakona (član 32. stav 1. ZPDG). Obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti, saglasno odredbi člana 32. stav 2. ZPDG…

Oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvrđeni prihod.

Oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvrđeni prihod! (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 07-00-71/2020-04 od 27.02.2020. god.) Sa stanovišta Zakona o porezu na dohodak građana Odredbom člana 31. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana (,,Službeni glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 80/02 − dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 − ispravka, 31/09,…

Poreski tretman prihoda koje ostvari fizičko lice (nerezident) po osnovu radnog angažovanja u realizaciju projekta finansiranog iz IPA fondova EU.

Poreski tretman prihoda koje ostvari fizičko lice – državljanin SAD po osnovu radnog angažovanja kao stručnjak uključen u realizaciju projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“, finansiranog iz IPA fondova Evropske unije, koji privremeno boravi na teritoriji Republike Srbije i registrovan je kao preduzetnik (da bi se omogućio odgovarajući način plaćanja za pružene ekspertske usluge). (Mišljenje…

Poreski tretman prenosa prava svojine na nepokretnosti ili upotrebljavanog putničkog vozila na osnovu akta koji fizičko lice − advokat zaključi sa samim sobom kao fizičkim licem

Poreski tretman prenosa prava svojine na nepokretnosti ili upotrebljavanog putničkog motornog vozila na osnovu akta koji fizičko lice − advokat zaključi sa samim sobom kao fizičkim licem, odnosno prenosa, uz naknadu, koji se vrši sa advokatskog ortačkog društva na fizičko lice – advokata Sa aspekta Zakona o porezima na imovinu Odredbom člana 23. stav 1.…

Povraćaj pdv-a fizičkim licima na robu u inostranstvu na osnovu ugovora sa stranim pravnim licem u Irskoj

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1094/2019-04 od 24.02.2020. god.) Poreski tretman prometa usluga u slučaju kada obveznik PDV, na osnovu ugovora sa stranim licem čije je sedište u Irskoj i koje se bavi povraćajem PDV stranim putnicima za robu kupljenu u inostranstvu, u ime i za račun tog stranog lica, na osnovu odgovarajuće dokumentacije, izvrši povraćaj…

Poreski tretman ustupanja naslednog dela u ostavinskom postupku, tretman ustupanja nepokretnosti na osnovu ugovora o ustupanju i na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju. Tretman poreza na kapitalni dobitak.

Poreski tretman ustupanja naslednog dela koji brat učini sestri u ostavinskom postupku, prenosa bez naknade prava na nepokretnosti koji otac učini kćeri po osnovu ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života, prenosa nepokretnosti sa oca na kćer po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju, kao i da li se plaća porez na kapitalni dobitak ako…

Rekreacija zaposlenih – poreski tretman

PORESKI TRETMAN OMOGUĆAVANJA REKREACIJE ZAPOSLENIMA KADA POSLODAVAC ZAKUPI PROSTOR I OPREMU ZA TERETANU   U slučaju kada u skladu sa opštim aktom poslodavac svim zaposlenima obezbedi rekreaciju u vidu korišćenja teretane, to predstavlja primanje zaposlenih kao činjenje ili pružanje pogodnosti i podleže plaćanju poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu…

Tretman tipskog ugovora o izvođačkom radu (delu) za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu.

Tretman tipskog ugovora o izvođačkom radu (delu) iz Posebnog kolektivnog ugovora za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu, a u vezi sa članom 108a Zakona o porezu na dohodak građana. Po pitanju primene navedenog ugovora Ministarstvo finansija se svojim dopisima broj: 011-00-1040/2019-04 od decembra 2019. godine obratilo Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i…