Da li se obračunava i plaća PDV na uvoz dobara kada strano pravno lice, koje nije obveznik PDV u Republici Srbiji, uvozi dobra i u okviru postupka carinskog skladištenja smešta dobra u carinsko skladište?

U skladu sa odredbom člana 26. tačka 6) Zakona o porezu na dodatu vrednost, PDV se ne plaća na uvoz dobara za koja je, u okviru carinskog postupka, odobren postupak carinskog skladištenja. S tim u vezi, kada strano pravno lice, koje nije registrovano kao obveznik PDV u Republici Srbiji, uvozi dobra u Republiku Srbiju i…

Određivanje osnovice za obračun PDV u slučaju kada obveznik PDV nabavi dobra po određenoj ceni, čiji promet usled opravdanih razloga izvrši po ceni značajno nižoj od nabavne

Osnovica za obračunavanje PDV u slučaju kada obveznik PDV koji je nabavio smrznuta dobra po određenoj ceni i izvršio njihovo skladištenje u hladnjači u velikim paketima, posle čega je došlo do kvara na hladnjači koji je doveo do toga da se dobra ne mogu pakovati u određene manje pakete bez dodatnih troškova, izvrši promet tih…

Poreski dužnik za promet dobara i usluga kada obveznik PDV − podizvođač drugom obvezniku PDV − izvođaču vrši promet na osnovu ugovora čiji je predmet izvođenje građevinskih radova

Ko je poreski dužnik za promet kada obveznik PDV − podizvođač drugom obvezniku PDV − izvođaču vrši promet dobara na osnovu ugovora čiji je predmet izvođenje kompleksa građevinsko-montažnih radova u okviru izgradnje donjeg stroja pruge, drumskih puteva, mostova, potpornih zidova, zidova za zaštitu od buke i dr, pri čemu se realizacija predmetnog prometa sastoji od…

Poreski tretman prometa usluga smeštaja i ishrane dece predškolskog i školskog uzrasta, u okviru realizacije programa nastave u prirodi, koji vrši obveznik PDV

Poreski tretman prometa usluga smeštaja i ishrane dece predškolskog i školskog uzrasta u objektu na Kopaoniku, u okviru realizacije programa nastave u prirodi, koji vrši obveznik PDV. U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, na promet usluga smeštaja i ishrane učenika i studenata u školskim i studentskim domovima ili sličnim ustanovama, kao i…

Oporezivanje prometa usluge u slučaju kada obveznik koji nije u PDV zaključi ugovor sa klijentom, a nakon zaključenja ugovora postane obveznik PDV.

Oporezivanje prometa usluge obuke za vozača u slučaju kada lice koje nije obveznik PDV zaključi ugovor sa kandidatom o pružanju usluge obuke za vozača, kojim je predviđena ukupna naknada za tu uslugu u određenom iznosu, pa posle zaključenja tog ugovora postane obveznik PDV zbog ostvarivanja ukupnog prometa u iznosu većem od 8.000.000 dinara u prethodnih…

Poreski tretman prihoda koje ostvari fizičko lice (nerezident) po osnovu radnog angažovanja u realizaciju projekta finansiranog iz IPA fondova EU.

Poreski tretman prihoda koje ostvari fizičko lice – državljanin SAD po osnovu radnog angažovanja kao stručnjak uključen u realizaciju projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“, finansiranog iz IPA fondova Evropske unije, koji privremeno boravi na teritoriji Republike Srbije i registrovan je kao preduzetnik (da bi se omogućio odgovarajući način plaćanja za pružene ekspertske usluge). (Mišljenje…