Sekundarna poreska obaveza kao dodatno obezbeđenje da će dospela obaveza biti namirena

Sekundarna poreska obaveza je obaveza zakonom propisanih lica za dospelu poresku obavezu drugog poreskog obveznika i predstavlja dodatno obezbeđenje da će dospela poreska obaveza biti namirena, ukoliko ni prinudna naplata ne obezbedi realizaciju tog poreskog potraživanja. Sekundarna poreska obaveza iz člana 31. stav 2. tačka 2) ZPPPA odnosi na lica (nezavisno od toga da li…